Finsko a Rusko - daleký sever - Solovecké ostrovy, Karélie, Petrohrad, Kiži

14 denní zájezd   Rusko Rusko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: snídaně   


Krásná oblast finské i ruské Karélie stojí za podívanou. Vydejte se s námi na netradiční okruh finským a ruským severem. Poznáme finskou jezernatou oblast a Národní park Koli. Svou krásou nám učaruje oblast Karélie s ostrovem Kiži, prohlédneme si Solovecké ostrovy uprostřed Bílého moře a necháme se okouzlit krásou Petrohradu, Helsinek a Stockholmu.


Program zájezdu

1. den: Odjezd ve velmi časných ranních hodinách z ČR, tranzit přes Německo, plavba Baltským mořem (cca 6 hod.) do švédského Trelleborgu.
2. den: Dopoledne příjezd a švédská metropole STOCKHOLM. Krátká zastávka (exteriér) u král. zámku Drottningholm (UNESCO), vrcholné architektonické dílo z tzv. Velmocenské doby. Prohlídka Stockholmu (UNESCO), rozloženého na ostrovech jezera Malären, Gamla stan – staré město s královským palácem, parlamentem, kostelem Storkyran, unikátní Vasa museum aj. Večerní trajekt mezi tisíci ostrůvky Älanského souostroví do Finska (4lůžk. kajuty a snídaně v ceně).
3. den: Po snídani na lodi nás čeká návštěva Finska. HELSINKY, centrum města s kostelem sv. Mikuláše, klasicistní Senátní náměstí v petrohradském stylu, pravoslavný chrám Zesnutí Bohorodičky, Prezidentský palác, slavná hala Finlandia od A. Aalta, skalní chrám Temppeliaukio, Mannerheimův bulvár s četnými budovami finské národní secese, vyhlídka z věže Olympijského stadionu a mohutná pevnost SUOMENLINNA (UNESCO). Ubytování v Helsinkách.
4. den: Finský národní skanzen na ostrově SEURASAARI s expozicí tradiční dřevěné finské architektury, zastávka u legendárního domu a ateliéru A. Aalta ve čtvrti Munkkiniemi, krátký přejezd do LAHTI, prohlídka nejstarších skokanských můstků na světě a expresivně pojatého kostela sv. Kříže, zastavíme u největší dřevěné haly v Evropě Sibeliustalo. Cesta dále na sever okolo nejdelšího finského jezera Päijänne a večer se projdeme okolo starobylého dřevěného kostela v PETÄJÄVESI (UNESCO), vrchol lidového řezbářství. Odjezd na ubytování.
5. den: Zastávka ve „finských Athénách“ – univerzitním městě JYVÄSKYLÄ, návštěva unikátně řešeného univerzitního kampusu navrženého A. Aaltem, neobvyklá vodovodní věž Vesilinna. Jezerní oblast Finska, která dala Finsku přívlastek „země tisíců jezer“. Zastávka ve městě MIKKELI, v samém srdci Finské jezerní plošiny. Město sehrávalo klíčovou úlohu v průběhu vojenských konfliktů Finska s SSSR, uvidíme finské vrchní velitelství i salónní vůz maršála Mannerheima. Na břehu největšího finského jezera Saimä navštívíme SAVONLINNU a prohlédneme si nejsevernější kamenný hrad OLAVINLINNA. Večer se v KERIMÄKI projdeme okolo největšího dřevěného kostela na světě a působivou krajinou dojedeme do JOENSU, zastávka u slavné radnice od E. Saarinena a u obří dřevěné sportovní arény, ubytování.
6. den: Panenská příroda Karélie a NP KOLI, který leží u jezera Pielinen s nádhernou řadou ostrovů. Procházka úchvatnou krajinou severu, nejvyšší vrchol parku UKKO–KOLI (347 m. n. m.), krásné vyhlídky a scenérie jezerní oblasti. Odpoledne nedaleké NURMES, dům Bomba, replika typického karelského domu, rekonstrukce karelské vesnice Bomba. Večer odjedeme do ruského města Kem/Belomorsk.
7. den: Ráno příjezd ke břehům Bílého moře, fakult. lodní výlet na SOLOVECKÉ OSTROVY (UNESCO) s magickým duchovním nábojem a velmi bohatou minulostí. Solovecký ostrov je sídlem unikátního klášter. komplexu na ostrovech uprostřed Bílého moře., Prohlídka pravoslavného Soloveckého kláštera (UNESCO) z 15. stol., který patří k nejposvátnějším a nejdůležitějším místům ruské pravoslavné církve a duchovního života. Místo i nechvalně proslulé jako „souostroví Gulag. Procházka okolo Svatého jezera s pozůstatky Saamského osídlení, ledovcovými jezírky a tůněmi se zeleným pokladem ostrova – jedlými řasami. Večer návrat, ubytování.
8. den: Oblast panenské přírody ruské Karélie, která si dodnes zachovala svůj ojedinělý kolorit. Zastavíme se u nechvalně proslulého Bělomořského kanálu, který budovali vězni Gulagu. Uvidíme Voický vodopád, projdeme se k mohutným vodopádům Kivač v geologicky unikátní oblasti bohaté na kovové rudy. Cestou zastávka u unikátního dřevěného kostela Zesnutí Bohododičky v Kondopoze, vyzdobeného ojedinělou malbou a ikonostasem z 18. stol. a vystavěného na jezerním mysu Oněžského jezera, druhého největšího jezera Evropy. PETROZAVODSK, hl. město Karelské republiky. Večerní procházka po nábřeží s četnými sochami a pozůstatky pohnuté historie města. Ubytování.
9. den: Onežské jezero a ostrov Kiži. Fakult. lodní výlet na ostrov KIŽI s unikátními dřevěnými chrámy z 18. stol. a skanzenem, legendární dřevěný chrám Proměnění Páně UNESCO (s 22 dřevěnými cibulovými kupolemi), chrám Panny Marie a chrám Vzkříšení Lazara, unikátní karelský dřevěný mlýn a půvabný chrám Archanděla Michaela, nádherná příroda v souznění s jedinečnou architekturou a duchovní atmosférou. Odjezd na ubytování.
10. den: Po snídani pokračujeme k Petrohradu. Zastávka u proslulé pevnosti ŠLISSELBURG, která byla klíčem k povodí řeky Něvy, výhledy na Ladožské jezero. Návštěva letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE (Petěrhofu), rozkládající se na břehu Finského zálivu, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda – technický zázrak parkového stavitelství 18. stol, která uchvacuje návštěvníky monumentálností a bohatostí sochařské výzdoby. Večerní PETROHRAD, procházka po Něvském prospektu – hl. tepně města na Něvě, pulsující životem okolo monumentálních paláců a chrámů, mostů. Ubytování.
11. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU a návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě – Ermitáže na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů a úchvatných interiérů ruských carů. Dále navštívíme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů počínaje Petrem I., katedrálu sv. Petra a Pavla s její štíhlou věží. Senátní náměstí se slavnou sochou Měděného jezdce, ohromující chrám sv. Izáka, projdeme se po Velké mořské ulici s domy ve stylu petrohradské secese. Večer fakult. projížďka po petrohradských kanálech, okolo slavných parků, chrámů a paláců. Návrat na hotel.
12. den: Zastavíme se u podivuhodného Česmenského kostela, který nechala zbudovat Kateřina II. ve svém oblíbeném pseudogotickém slohu. Navštívíme městečko PUŠKIN (původní Carské Selo). Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si velkolepý Kateřinský palác arciarchitekta Rastrelliho – mistrovské barokní dílo a legendární Jantarovou komnatu, procházka parkem s četnými romantickými stavbami, letohrádky a galeriemi soch. Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ. Tuto vesnici darovala Kateřina II. svému synu Pavlu Petroviči, který ji učinil letní carskou rezidencí. Odjezd do města PSKOV na ubytování (dle čas. možností krátká prohlídka Pskovského kremlu – opevněného centra kdysi mocného centra samostatné Pskovské obchodní republiky a jednoho z nejstarších ruských měst s četnými obranými stavbami, katedrálním chrámem sv. Trojice a paláci ruské šlechty z 15. – 18. stol.).
13. den: Přejedeme do hlavního města Litvy VILNIUSU. Silueta města posetá věžemi pravoslavných a katolických kostelů. Podvečerní prohlídka Starého města (UNESCO), z něhož vyzařuje síla dějin Polsko-litevské unie. Panoramatický pohled z Gediminova hradebního vrchu, katedrální náměstí, gotický kostel sv. Anny, palác litevských knížat, velkoknížecí barokní kostel sv. Petra a Pavla, židovské památky, které daly městu přízvisko „severní Jeruzalém“, skvělé kavárny a restaurace, rušná Gediminova třída aj. Ubytování.
14. den: Odjezd přes polské území do republiky. Předpokládaný příjezd kolem 22:00 hod. a dále dle míst nástupu.

Cena obsahuje:

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • dopravu luxusním klimatizovaným autobusem
 • trajekty Rostock - Trelleborg a Stockholm - Turku
 • 11x ubytování (10x hotel - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x na trajektu Stockholm-Turku - 4lůžková kajuta)
 • 11x snídani
 • průvodce

Fakultativně:

 • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1890 Kč.)
 • lodní výlet na Solovecké ostrovy - nutná rezervace předem v CK (příplatek: 1650 Kč)
 • lodní výlet na ostrov Kiži - nutná rezervace předem v CK (příplatek: 1890 Kč)
 • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata (cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantarové komnaty) - nutná rezervace předem v CK (příplatek: 850 Kč)
 • 4lůžková kajuta na trajektu Rostock - Trelleborg (příplatek: 800 Kč.)
 • pojištění vyššího storna (příplatek: 200 Kč)
TOPlist