Kosovo, Makedonie, Albánie - velké putování západním Balkánem

12 denní zájezd   Makedonie Makedonie    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Pojeďte s námi poznávat země známé svými bouřlivými dějinami a vzájemnými spory, ponořte se do světa úchvatných přírodních scenérií, kouzelných historických památek a starého způsobu života. Poznáme Srbsko proslavené svými středověkými památkami, Albánii, kde se stále žije ve starobylých patriarchálních tradicích, a krom toho navštívíme i nejmladší evropský národ – Makedonii, a nejmladší evropský stát – Kosovo.

Zájezd připravil a průvodcuje Mgr. Kamil Hanák.


Program zájezdu

1. den: Cesta přes Slovensko a Maďarsko do Srbska.
2. den: První část dne budeme věnovat památkám a muzeím BĚLEHRADU, hlavnímu městu Srbska: pevnost Kalemegdan, katedrála, zámeček kněžny Ljubice, bohémská čtvrť Skadarlija, kostel sv. Marka a chrám sv. Sávy, největší pravoslavný chrám na Balkáně. Odpoledne si ještě zameditujeme ve slavném klášteře RAVANICA a MANASIJA, v perlách Moravské školy.
3. den: Dopoledne návštěva tajemné DJAVOLJA VAROŠE (Ďáblova města) s unikátními zemními pyramidami. Přejezd do KOSOVA. Prohlídka hlavního města země PRIŠTINY s osmanskými památkami a významnými lokalitami v okolí: GAZIMESTAN – památník připomínající legendární bitvu na KOSOVĚ POLI (1389) a klášter GRAČANICA.
4. den: Přejezd do oblasti METOHIJE (západní KOSOVO). Ráno se projdeme k pramenům řeky BÍLÝ DRIN, prohlédneme si komplex patriarchátu v PEĆI, odkud se přesuneme k DEČANSKÉMU MONASTÝRU, největší sakrální stavbě středověkého Srbska s nejrozsáhlejším cyklem fresek na Balkáně,a do malebného města PRIZREN na svazích Šar planiny s tureckou čtvrtí, přejezd na nocleh do Albánie do KUKËS s kulisou horského velikánu Gjalica.
5. den: Návštěva významných historických měst střední Albánie: KRUJA - bašta albánského národního hrdiny Skanderbega, zastávka v hlavním městě Tirana, přístav DRAČ s monumentálním amfiteátrem a výrobnou koňaku, a nakonec BERAT – nejstarší a nejkrásnější albánské město se starými kostelíky a mešitami. Nocleh ve Valonské zátoce s výhledy na ostrůvek Sazan. Příjezd pozdě večer.
6. den: ALBÁNSKÁ RIVIÉRA: dopolední relaxace u moře, po poledni vyjedeme do průsmyku LLOGARA, do nadmořské výšky nad tisíc metrů, přejezd do malebné řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, dále projedeme krajem zemních pyramid a zpívajících cikád. V PALERMSKÉM ZÁLIVU se zastavíme u ponorkové základny a dobře zachovalé pevnosti Aliho Paši Tepelenského. Nocleh v GJIROKASTŘE.
7. den: Dopoledne návštěva města GJIROKASTRY, památkové rezervace s bohatým historickým centrem: pevnost, mešita, medresa, Starý bazar, rodný dům Envera Hoxhy, pak přesun do archeologického areálu v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými objekty, následuje korzování po přímořském letovisku SARANDA a posléze zastávka u vyvěračky MODRÉ OKO – výjimečného podzemního pramene ostře syté a ostře modravé barvy. Nocleh ve stejném hotelu.
8. den: Projížďka údolím řeky Vjosa s návštěvou malebného městečka PËRMETU v krásné krajině obklopené velehorami, dále turistická vycházka do autentické vesnice KAMNIK, večer ubytování v hotelu na předměstí KORČI, metropole východní Albánie.
9. den: Přejezd k OHRIDSKÉMU "MOŘI", k jednomu z nejstarších jezer na naší planetě. Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům. Návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN, která se nachází na starověké Via Egnatia na břehu Ohridského jezera. V poledne relaxace na břehu Ohridského jezera, koupání a konzumace věhlasných "koránů" (ohridských pstruhů). Přejezd do Makedonie a procházka po slavných památkách města OHRIDU. Nocleh na okraji města.
10. den: Ráno návštěva nejznámějšího makedonského kláštera SV. NAUMA, posléze přejezd přes pohoří GALIČICA a kolem Prešpanského jezera zamíříme do HERAKLEJE, antického centra s termálními lázněmi, bazilikami, divadlem a paláci. V poledne procházka po BITOLE: mešity, hodinová věž, tržnice a monumentální pravoslavný chrám s bohatě vyřezávaným ikonostasem. Odpoledne zastávka ve městě PRILEP s výstupem na Markův hrad a ke klášteru sv. Archandělů. Nocleh ve vinařském středisku NEGOTINO s možností ochutnávky vína za příplatek.
11. den: Ráno návštěva antického města STOBI s amfiteátrem, lázněmi, bazilikou a mnoha paláci. Pak se přesuneme do SKOPJE, hlavního města Makedonie. Na předměstí metropole navštívíme byzantský klášter NEREZI a v centru si prohlédneme: kamenný most přes Vardar, pevnost Skopsko kale, lázně paši Dauta, tržiště, chrám sv. Spasitele, mešity a památky Starého města. V nočních hodinách návrat přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko domů do ČR.
12. den: Příjezd do ČR.

Cena obsahuje:

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klimatizovaným autobusem
  • 9x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu (2lůžkové pokoje)
  • 9x polopenzi
  • pobytovou taxu
  • průvodce