Albánie + Makedonie - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Albánie + Makedonie

12 denní zájezd   Albánie Albánie    Zájezdy s lehkou pěší turistikou

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Vydejte se s námi na putování krajinou, která se otevírá ve své drsné upřímnosti i kouzelné kráse balkánských světů všem, kteří jsou ochotni přijmout její ryzí duši takovou, jaká ve své čisté podstatě je. Tvář krajiny je zvrásněna tajuplnou minulostí, sahající do dob bronzových, utvářená tisíciletí potomky balkánských hrdinů, čelících nájezdům Řeků, Římanů, Bulharů i Turků, jež všichni nechali své stopy navždy v dějinách albánského lidu. "Ochutnáme" divokou směsici křesťanství a islámu, spatříme kontrasty dob dávno i nedávno minulých. Projdeme horská údolí v blízkosti majestátných horských štítů, nahlédneme do života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou.


Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR, tranzit přes Maďarsko a Srbsko do Černé Hory.
2. den: Dopoledne turistika v tajemných PROKLETÝCH HORÁCH (Prokletije) v okolí Plavského jezera na černohorsko-albánském pomezí, nocleh v podhorském městečku na úpatí pohoří Visitoru.
3. den: Přejezd do městečka METOHIJE (západní KOSOVO), návštěva kosovského městečka PEC, případně rozsáhlého komplexu PÉCSKÉHO PATRIARCHÁTU. DEČANSKÝ MONASTÝR - největší dochovaná sakrální stavba středověkého Srbska, kosovské městečko PRIZREN na severních svazích Šar planiny s bohatou tureckou čtvrtí, přejezd na území Albánie, nocleh v BAJRAM CURRI, městečku se snad nejkrásnější polohou z albánských měst. Do severovýchodní části Albánie donedávna nevedly žádné cesty, proto se jedná o nejchudší část země, kde se čas zastavil ještě v dobách Envery Hoxhy. Této charakteristice také odpovídá úroveň ubytování jediného místního hotelu. Strava je však skvělá a majitel hotelu pohostinný.
4. den: Po snídani plavba po majestátní řece DRIN z Fierze do KOMANU, která je považovaná za jednu z nejkrásnějších vodních cest na světě. Odpoledne návštěva pozůstatků rozsáhlé pevnosti ROZAFA. Pevnost s mohutnými zdmi a překrásným výhledem na okolí na soutoku tří řek u SKADARU je i připomínkou legendy o statečné ženě, jejíž jméno pevnost nese, nocleh ve městě.
5. den: Čeká nás putování rovinatou střední Albánií s význačnými středisky albánské historie. Po zastávce v LEZHE , kde je pohřben albánský národní hrdina Skanderbeg, navštívíme jeho hradní baštu v městečku KRUJË. V přístavním městě DRAČ (Durres), které se nacházelo na VIA EGNATIA (stará římská cesta spojující Jadranské moře s Cařihradem) si prohlédneme městské hradby z dob byzantské říše a monumentální amfiteátr z 2. st. n. l. Odpoledne navštívíme BERAT - nejstarší a nejkrásnější albánské město s byzantsko-slovanskou citadelou a starobylými mešitami a kostely v dolním městě. Zde budeme rovněž nocovat.
6. den: Cestou k moři navštívíme APOLLONII, po příjezdu k moři nás čeká ALBÁNSKÁ RIVIÉRA . Nejprve vyjedeme do průsmyku LLOGARE (1 058 m n. m.), pokračujeme do malebné řecké vesničky DHËRMI s několika kostelíky, dále projedeme krajem zemních pyramid a zpívajících cikád až k HIMARË, přímořskému letovisku se zbytky pevnosti Aliho Paši. V PALERMSKÉM ZÁLIVU nedaleko QEPARA shlédneme ponorkovou základnu a na ostrůvku dobře zachovalou pevnost Aliho Paši Tepelenského. Na nocleh se přesuneme do malebného města GJIROKASTRA.
7. den: Ráno prohlídka GJIROKASTRY, památkové rezervace s bohatým historickým centrem: pevnost s muzeem vojenství a věznicí, mešita, medresa, starý bazar, etnografické muzeum, kde se narodil Enver Hoxha. Následuje přejezd do archeologického areálu v BUTRINTU, procházka mezi zachovalými antickými objekty, která je doprovázena vůní eukalyptu a švitořením cvrčků, a nově vybudovaným špičkovým muzeem. Odpoledne návštěva přímořského letoviska SARANDË , srdce jižního pobřeží, perly Albánské riviéry. Procházka po promenádě lemované datlovými palmami a oleandry. Poslední zastávkou bude vyvěračka MODRÉ OKO - výjimečný podzemní pramen ostře syté (uprostřed) a ostře modravé (u okrajů) barvy. Návrat do hotelu.
8. den: Údolím řeky Vjosë, návštívíme PËRMET, malebné městečko ležící v krásné krajině obklopené velehorami, turistická vycházka do vesnice KAMNIK poblíž prehistorické lokality, večer se ubytujeme v hotelu ve vesničce proslulé svým středověkým kostelíkem s překrásnými freskami.
9. den: Město KORCA nazvaného albánskou „Paříží“ a pravoslavná metropole VOSKOPOJA. Odpoledne turistika v národním parku DRENOVË. Nocleh opět ve vesničce Mborja nedaleko Korče.
10. den: Přejezd k OHRIDSKÉMU „MOŘI“, k jednomu z nejstarších jezer na naší planetě (spolu s Bajkalem, Titicacou a Tanganjikou). Obklopeno horami v průzračné čistotě, svět přírody beroucí dech i proslulým světoběžníkům. Dopoledne návštěva vykopávek s antickými mozaikami v rybářské vesničce LIN, která se nachází na starověké cestě VIA EGNATIA na břehu Ohridského jezera. Následuje relax a koupání v jezeře s konzumací věhlasných „koránů“ (ohridských pstruhů). Po obědě přejezd do OHRIDU v Makedonii, prohlídka města s návštěvou významných chrámů z dob učedníků sv. Cyrila a Metoděje. Nocleh v severní části Makedonie.
11. den: Ráno návštěva TETOVA, prohlídka staré turecké Pestré mešity (Šarena džamija), turistika na Popově šapce v ŠAR PLANINĚ - horský masív s téměř čtyřmi desítkami ledovcových jezer a nesčetnými přírodními krásami Odpoledne přejezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko.
12. den: Návrat do ČR.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • vedoucí zájezdu
  • 9x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje)
  • 9x polopenzi
  • plavbu po řece Drin
  • pobytovou taxu

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 420 Kč)
  • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 3100 Kč)