Řecko - starověké památky + Monemvasia - letecky - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Řecko - starověké památky + Monemvasia - letecky

11 denní zájezd   Řecko Řecko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   


Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zavěšené" kláštery Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách. Ozdobou našeho zájezdu je návštěva opevněného města Monemvasia ležícího na ostrůvku, dnes propojeném silnicí s Peloponésem.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
249-01 19.9. - 29.9.2024 36 790 Kč Z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude zabezpečen svoz z/na letiště. náhradník »
vyprodáno

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Soluně , ubytování, večeře. V návaznosti na letový řád a dle časových možností procházka městem.
2. den: Prohlídka města SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka, město antiky s byzantskou kulturou – pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely – Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města aj. Návrat na ubytování.
3. den: Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.
4. den: Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Ubytování v oblasti.
5. den: Přejezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Návštěva starověké OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. Ubytování v oblasti.
6. den: Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY , která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET. V závěru dne přejezd na romantický skalnatý OSTROV MONEMVASIA – Gibraltar východu s osmanskou a byzantskou historií. S poloostrovem a pobřežním městem Gefyra je propojený několik set metrů dlouhou silnicí až od roku 1971.
7. den: Hradní město MONEMVASIA – středověká atmosféra, klikaté kamenité uličky, byzantské kostelíky a domky s taškovými střechami. Mezi nimi stylové řecké restaurace a obchůdky. Ve středověké pevnosti Monemvasia , která se šikovně skrývá ve skalách na jihu Peloponéského poloostrova , na nás dýchne nostalgická atmosféra starých časů a trochu jiné Řecko. Odpoledne přejezd do letoviska Tolo na ubytování.
8. den: Navštívíme EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Elegantní NAFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.
9. den: Ráno odjezd do Athén . Cestou navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). První část prohlídky ATHÉN , centrální náměstí Syntagma s budovou řeckého parlamentu, antická Agora a nejzachovalejší Hefaistův chrám, římská Agora s věží Větrů, Hadrianův oblouk, Panathénský stadion – starý olympijský stadion z roku 556 př. n. l., oválná stavba postavena z mramoru již více než 2500 let slouží stále původnímu účelu. Večerní Athény z vrchu Lykavittos (277 m n.m. a 227 m nad úrovní města), kam se dostaneme kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény v čele s Akropolí.
10. den: Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén , přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké s jedinečnými výhledy na Saronský záliv, ostrov Egina, Peloponnes, Pireus, Salamis, Egaleoské a Poikilské kopce, Propylaje, Beuléova brána. Na jižním svahu Dionýsovo divadlo – nejstarší divadlo na světě, chrám Dia Olympského - pozůstatky největšího chrámu své doby zasvěcenému samotnému Diovi. Návštěva Archeologického muzea, které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Monastiraki – živoucí srdce Athén , procházka historickými uličkami čtvrti Pláka. Návrat na hotel.
11. den: Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena obsahuje:

 • leteckou přepravu do Řecka a zpět
 • letištní taxy
 • transfery z/na letiště
 • dopravu autobusem na výlety dle programu
 • 10x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 10x polopenzi
 • průvodce

Cena neobsahuje:

 • pobytovou taxu (splatná na místě)
 • vstupy
 • fakultativní služby

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000 Kč (příplatek: 815 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný (na vyžádání v CK) (příplatek: 7500 Kč)